Starten & groeien als docent

Terug naar boven

Hoofd roosterzaken

Locatie: Beverwijk

Voor het Castor College te Beverwijk zijn we op zoek naar een hoofd roosterzaken. Houd je van puzzelen? Ben je analytisch ingesteld? Werk je graag planmatig, maar kun je ook waar nodig snel schakelen? Ben je een doorzetter en weet je goed om te gaan met werken onder tijdsdruk?

Vind je werken met computerprogramma’s nog net iets leuker dan werken met docenten of leerlingen; maar wil je wel graag in positieve zin het verschil voor hen kunnen maken?

SCHRIJF DAN OP ONZE VACATURE HOOFD ROOSTERZAKEN!

Ervaring met roosterprogramma’s in voortgezet onderwijs is een pré, maar geen must. Nadrukkelijk willen wij ook mensen van buiten het onderwijs uitnodigen te reageren.

Scholing en training in het je (steeds meer) eigen maken van het rooster-programma Zermelo vormen een onderdeel van het inwerk-programma dat het Castor College biedt.

De werkzaamheden vinden plaats op het Castor College te Beverwijk. Het Castor College is een van de scholen van de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK).
Het hoofd roostering is onder verantwoordelijkheid van de directie belast met het adviseren van de directie met betrekking tot de planning van het onderwijs, met de (jaar)planning van de verschillende onderwijsactiviteiten en de toewijzing van onderwijsfaciliteiten.
De directie stelt regels/criteria vast waaraan de jaarplanning en de roosters moeten voldoen.
Het Hoofd roostering geeft leiding aan de 2e roostermaker, die verantwoordelijk is voor de dagroostering en de toetsroostering.

Werkzaamheden
1. Adviseert de directie met betrekking tot de planning van het onderwijs door:
* het voeren van vooroverleg met de (centrale) directie, sector-/locatiedirectie en unitleiders over de op te stellen jaarplanning met betrekking tot het les- en lokalenrooster en de centrale criteria die daarbij gelden;
* het ten behoeve van de (centrale) directie opstellen van notities over (langere termijn) knelpunten in het roosterproces en het aandragen van oplossingen daarvoor.
2. Is belast met de (jaar)planning van de verschillende onderwijsactiviteiten en de toewijzing van
onderwijsfaciliteiten door:
* het verzamelen van informatie over onderwijsprogramma's, aantallen klassen/groepen, inzetbaarheid van docenten, beschikbare onderwijsruimten, e.d.;
* het inventariseren van de roosterwensen van docenten;
* het zoveel mogelijk vertalen van de wensen van de diverse belanghebbenden in het (concept) jaarplan, het bespreken daarvan en het aangeven van alternatieven en consequenties;
* clustering van lesgroepen:
- het verwerken van vakkenpakketten van leerlingen tot een systeem van lesgroepen waarbij recht wordt gedaan aan gemaakte keuzes passend binnen het kader van de formatieplanning;
- signaleren van eventuele knelpunten en overleg met directie en/of afdelingsleiders over oplossingen;
- genereren van lijsten met deze indelingen zodat ze ingebracht kunnen worden in andere
schoolsystemen
- overleg over, adviseren over en bijhouden van wijzigingen in clustergroepen.
* het maken van jaar-, periode- en lesroosters aan de hand van centraal vastgestelde criteria:
- de organisatie rondom toets momenten;
* het aanpassen van roosters na overleg met betrokkenen als gevolg van bijzondere c.q. wijzigende
omstandigheden;
* het verwerken van de dagelijkse roosterwijzigingen;
* het maken van diverse roosters zoals bijv.: het proefwerkrooster, het rooster voor de
rapportvergaderingen, het lesrooster tijdens rapportvergaderingen, het rooster bij vervanging
personeelsleden, het rooster tijdens excursies, e.d.;
* het tijdig informeren van docenten en leerlingen over roosters en roosterwijzigingen en het eventueel verstrekken van aanvullende informatie;
* het produceren van overzichten van alle roosteractiviteiten.
3. Is belast met het doorrekenen van onderwijsvernieuwingen
- denkt mee over consequenties van onderwijsontwikkelingen voor zover deze betrekking hebben
op roosters en planningen:
* gaat na of er ruimte beschikbaar is in het rooster;
* onderzoekt of er ruimte beschikbaar gemaakt kan worden in het rooster;
* weegt formatie gegevens t.o.v. rooster gegevens
 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden
- Het hoofd roostering is verantwoording schuldig aan de directie voor wat betreft de (jaar)planning van de verschillende onderwijsactiviteiten en de inhoud van de notities;
- Het hoofd roostering is verantwoording schuldig aan de directie voor wat betreft de inzet van
onderwijsassistenten en de organisatie van de informatie/wervingsdagen voor basisschoolleerlingen
- de roostermaker werkt binnen het kader van de regels/criteria waaraan de jaarplanning en de roosters moeten voldoen, zoals die worden vastgesteld door de (centrale) directie;
- de roostermaker neemt beslissingen over de inhoud van de jaarplanning, bij het maken van de diverse roosters en over de inhoud van de notities met betrekking tot de planning van het onderwijs.
 

School: Castor College

Het Castor College is een brede school voor mavo t/m gymnasium met ca. 1400 leerlingen. Wij geloven erin dat een vertrouwde omgeving waar je jezelf kan zijn de beste basis is om te schitteren! Een goede ontspannen sfeer in onze school vinden wij heel belangrijk; pas dan kun je samen ook leren en resultaten behalen. Daarnaast zijn wij energiek in aanpak en in omgang. Je ziet het terug in het doorzettingsvermogen van leerlingen en medewerkers. Samen pakken wij met passie en bevlogenheid allerlei nieuwe activiteiten op. Wij staan samen met de wereldburgers van de toekomst stil bij ‘duurzaamheid’ in al zijn vormen.
 
Maar wij zijn meer dan passie alleen. Wij willen resultaten voor onze leerlingen en medewerkers en zijn daarom doelgericht in onze aanpak. We blijven altijd op zoek naar verbetering.

  • Je mag jezelf zijn. We accepteren dat we verschillend zijn, dat is juist onze kracht.
  • We zijn open-minded. We willen verbinden en voelen ons verbonden. Onze deur staat open.
  • We gaan voor de hoogst mogelijke kwaliteit. Dat doen we samen en houden elkaar hierin scherp. Elke dag willen we het weer iets beter doen.
  • We zijn actief. We vinden het leuk om nieuwe dingen te organiseren, maar hechten ook veel waarde aan tradities.
Als opleidingsschool staan we voor de ontwikkeling van onze docenten en daar investeren we in. Iedereen wordt uitgedaagd om initiatief te nemen en eigentijds onderwijs te bieden dat past bij de leerlingen. Nieuwe docenten krijgen daarbij een goede individuele begeleiding bestaande uit voorlichting, lesbezoeken, coaching en intervisie.
 
We zien je!